ระบบงานทะเบียนผู้ค้า
     
User Name :      
Password :      
 
 
    พิมพ์ตามภาพ  
 

                ลงทะเบียนผู้ค้าใหม่   ลืมพาสเวิร์ด  Contact Us
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
วันที่หัวข้อเนื้อเรื่องไฟล์แนบผู้ลงประกาศ
20/11/2560กลุ่มบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ "การงดรับของขวัญ หรือของกำนัล"เพื่อแสดงเจนารมณ์ และสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
1_25601213_113310.pdf 
21928
07/08/2560ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลาง สืบเนื่องจากการมีผลบังคับใช้ ของพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามพรบ.ฉบับปี 60 ดังกล่าว จึงขอแจ้งผู้ประกอบการในหมวดงานก่อสร้างทุกท่าน โปรดดำเนินการ “ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ” กับกรมบัญชีกลาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดติดตามข่าวสารและศึกษารายละเอียดการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่ www.gprocurement.go.th   21928
17/01/2560นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับสินบน และการคอร์รัปชั่นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการตามจรรยาบรรณธูรกิจของธนาคาร จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบการทุกท่านเพื่อโปรดทราบ
1_25600606_070001.pdf 
21928
05/06/2560จรรยาบรรณคู่ค้าจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง อันจะส่งผลให้เกิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการการบริหารจัดการด้านผู้ค้าอย่างยั่งยืน
1_25600605_164729.pdf 
21928