User Name :      
Password :      
 
  พิมพ์ตามภาพ
     
 

                Register (ลงทะเบียนผู้ค้าใหม่)   Forgot Password
 

วันที่หัวข้อเนื้อเรื่องไฟล์แนบผู้ลงประกาศ
17/01/2560นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบการทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ
1_25600117_095859.pdf 
21928